Štatút súťaže

Pozorne si, prosím, prečítajte štatút súťaže Dôstojný život pre všetkých. Súťažné príspevky, ktoré nebudú rešpektovať pravidlá, budú zo súťaže vylúčené.

1. Predtým, ako prihlásite svoje súťažné príspevky, zaregistrujte sa do súťaže. Registráciou zároveň vyjadrujete svoj súhlas s pravidlami súťaže.
2. Akceptované budú len súťažné príspevky prihlásené cez webovú stránku súťaže.
3. Svoje súťažné príspevky môžete posielať od štvrtka 25. mája 2017 do piatka 15. septembra 2017.
4. Súťaž je určená  pre profesionálnych aj amatérskych fotografov a novinárov (osoby aktíve v mediálnej oblasti na základe SZČO alebo zamestnaneckého pomeru v médiách) s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky vo veku minimálne 18 rokov. Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci organizátora súťaže a organizácií/spoločností, ktoré venovali ceny pre víťazov súťaže.
5. Súťažné príspevky by mali byť v zhode s cieľom súťaže a súvisieť s jednou z nasledovných tém: chudoba, potravinová bezpečnosť, pitná voda, vzdelanie, zdravotná starostlivosť, bývanie, ľudské práva, pracovné príležitosti, dôstojná práca, mier, bezpečnosť, migrácia, životné prostredie, zmena klímy, rodová rovnosť, budovanie občianskej spoločnosti, financovanie rozvoja.
6. Súťaže sa môžete zúčastniť: profesionálni aj amatérski fotografi prihlásením fotografie; novinári prihlásením napísaného príbehu/článku. Akceptované budú aj príspevky, ktoré už boli zverejnené (v novinách, časopisoch, na internete či blogu).
7. Súťažiaci môžu prihlásiť fotografiu alebo napísaný príbeh/článok, ktoré vznikli počas alebo na základe návštevy krajiny uvedenej na OECD zozname prijímateľov oficiálnej rozvojovej pomoci, v interakcii s obyvateľom/obyvateľmi z týchto krajín kdekoľvek vrátane Slovenska. V prípade písaného príspevku aj na základe štúdia dostupných informácií.
8. Fotografie a napísané príbehy/články musia byť dielom tej osoby, ktorá sa do súťaže zaregistruje a následne ich do súťaže prihlási.
9. Súťažiaci môžu do oboch kategórií (fotografie a príbehy/články) prihlásiť maximálne 3 súťažné príspevky.
10. Fotografie a napísané príbehy/články nemôžu byť staršie ako 3 roky (t.j. nevznikli skôr ako 25. mája 2014).
11. Akceptované budú len príspevky v týchto formátoch: jpg v prípade fotografií, v prípade napísaných príbehov/článkov doc, txt, rtf.
12. Prihlásené fotografie nemôžu presiahnuť veľkosť 300 kB. Ich autori/autorky majú prihlásené fotografie aj v rozlíšení minimálne 2 400 px pre rozmer A4.
13. Fotografie nesmú byť počítačovo upravované v zmysle koláže a montáže. Povolené sú len minimálne úpravy farby, jasu, ostrosti a orezu.
14. Súťažiaci uvedú aj názov fotografie, ktorý nepresiahne 15 slov, a stručný popis fotografie, ktorý nepresiahne 100 slov.
15. Napísané príbehy/články neobsahujú viac ako 15 000 znakov vrátane medzier. Súťažiaci uvedú aj názov príbehu/článku, ktorý nepresiahne 15 slov. K príbehu/článku je možné pripojiť aj fotografie, ktoré nepresiahnu veľkosť 300 kB.
16. Súťažiaci prihlásia fotografie s názvom, ktorý vytvoria z prvého písmena svojho mena_ priezviska_roka, kedy fotka vznikla_ a z názvu krajiny, v ktorej fotka vznikla. Napríklad: J_Novak_2014_Kena.
17. Súťažiaci prihlásia napísané príbehy/články s názvom, ktorý vytvoria z prvého písmena svojho mena_priezviska_roka, kedy príbeh/článok napísali _ a z názvu krajiny, o ktorej v texte hovoria. Napríklad: E_Novakova_2014_Juzny Sudan.
18. Fotografi vlastnia prihlásené fotografie v dostatočnom rozlíšení (minimálne 2 400 px pre A4), aby mohla byť v prípade potreby zväčšená na formát A3, prípadne väčší rozmer. V prípade, že porota vyberie prihlásenú fotografiu medzi 10 najlepších, jej autor/autorka súhlasí, že pošle bezplatne organizátorovi súťaže originálnu fotografiu a ďalej súhlasí, aby organizátor súťaže fotografiu vytlačil, vystavil, používal vo svojich propagačných a vzdelávacích materiáloch alebo ich predal v rámci verejnej zbierky za účelom získania prostriedkov na podporu rozvojových projektov členských organizácií Platformy MVRO.
19. V prípade, že porota vyberie prihlásený napísaný príbeh/článok medzi 3 najlepšie, jeho/jej autor/ka súhlasí, aby ho organizátor súťaže vytlačil v dizajne vhodnom na výstavu, vystavil ho a používal vo svojich propagačných a vzdelávacích materiáloch.
20. Všetky prihlásené súťažné príspevky by mali rešpektovať a byť v súlade s kódexom Platformy MVRO.
21. O autoroch/autorkách 3 najlepších fotografií a 3 najlepšie napísaných príbehoch/článkoch rozhodnú poroty zložené zo 4 nezávislých osôb do 21 dní od uzavretia súťaže. Poroty vyberú aj ďalších 7 fotografií, ktoré budú vystavené spolu s víťaznými dielami na rôznych miestach Slovenska. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektoré z výherných miest.
22. Organizátor súťaže bude autorov/ky 3 najlepších fotografií a 3 najlepšie napísaných príbehov/článkov informovať do piatich dní po tom, čo o nich rozhodne porota.
23. Organizátor súťaže zverejní do 10. októbra 2017 3 najlepšie fotografie a 3 najlepšie napísané príbehy/články spolu s ďalšími 7 fotografiami, ktoré vyberie porota, a menami ich autorov/autoriek na http://media4dev.mvro.sk/.
24. Autori/autorky 3 najlepších fotografií a 3 najlepších príbehov/článkov budú ocenení/é. O mieste a termíne odovzdávania cien ich bude organizátor súťaže informovať v dostatočnom predstihu.
25. Ceny pre víťazov sú priebežne dopĺňané na stránke súťaže media4dev.mvro.sk/ceny.
26. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien. Výherné ceny súťaže nie je možné zameniť za peňažnú sumu. Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.
27. Počas termínu konania súťaže je zo strany organizátora súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov.
28. Svoje prípadné otázky k súťaži alebo k jej pravidlám píšte na dagmar.mekinova@mvro.sk.